Agenda Intelektual Naratif Aktif

Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Syukur Alhamdulillah, semoga Allah SWT selalu memberikan rahman dan rahim tanpa jeda pada kita semua. Salawat serta salam disanjungkan kepada Nabi Allah, Rasulullah, Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir … Continue reading